ไม้ฟอกอากาศ

…………..ปัจจุบันปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงสารพิษในอากาศ อาทิ สารฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซิน โทลูอิน แอมโมเนีย เป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีพืชบางชนิดที่มีความสามารถทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น โดยการปลดปล่อยออกซิเจนในปริมาณสูง และการดูดซับสารพิษในอากาศ เรียกพืชกลุ่มนี้ว่า “ต้นไม้ฟอกอากาศ”

…………..

ต้นไม้ฟอกอากาศได้อย่างไร

………….. ต้นไม้ฟอกอากาศมีกระบวนการเปลี่ยนสารพิษในอากาศมาเป็นอาหาร โดย “จุลินทรีย์” บริเวณราก วิธีการที่สารพิษในอากาศลงสู่บริเวณรากนั้น มี 3 วิธี คือ

  1. ดูดสารพิษผ่านการดูดน้ำจากราก เมื่อรดน้ำบริเวณโคนต้นไม้ สารพิษในอากาศจะถูกดึงลงสู่ดินบริเวณราก

  2. ดูดสารพิษผ่านการดูดอากาศเข้าทางปากใบ และถูกส่งต่อไปยังราก

  3. ดูดสารพิษผ่านกระบวนการคายน้ำทางปากใบ อัตราการคายน้ำที่สูงทำให้อุณหภูมิผิวใบแตกต่างจากอุณหภูมิของอากาศ
อากาศเกิดการหมุนเวียนลงสู่บริเวณราก

ที่มา https://www.baanlaesuan.com/139157/plant-scoop/air-purification-tree
ที่มา กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร