จุดเรียนรู้ไม้ผลไม้ยืนต้น

…………..รวบรวมพันธุ์ไม้ผลหลากหลายชนิด ในพื้นที่ ๘๐ ไร่ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงเขียวใหญ่ มะม่วงพันธุ์แก้ว มะม่วงมหาชนก มังคุด ลองกอง เงาะ ฝรั่ง ชมพู่ มะขาม เป็นต้น ซึ่งมีทั้งปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว และแปลงไม้ผลผสมผสาน ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติในการอบรม หลักสูตร “การขยายพันธุ์พืช” อีกทั้งเป็นแปลงสำหรับผลิตต้นพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในโครงการต่างๆ เช่น โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และอื่นๆ

.

.

.

.

.

.

.

.