แปลงแม่พันธุ์ปลูกดีปลี

………….ดีปลี เป็นพืชสมุนไพรที่มีความต้องการใช้ที่แน่นอนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ในกลุ่มผู้ผลิตยาแผนโบราณ และในกลุ่มของผู้แปรรูปสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำหรับอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ ดีปลีใช้เข้าตำรับยาแม้จะใช้ในปริมาณน้อย แต่ใช้แทบทุกตำรับ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดีปลีมีจำนวนทะเบียนยาแผนโบราณถึง 1,134 ตำรับ ดีปลี ยังเป็นพืชอายุยืนยาว ลงทุนครั้งเดียวหากมีการบำรุงรักษาที่ดีจะสามารถให้ผลผลิตได้นานถึง 40 ปี (สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2563) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมทั้งผลิตปัจจัยทางการเกษตร (ต้นพันธุ์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำแปลงแม่พันธุ์ดีปลี เพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นพันธุ์ดีปลีสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ

.