แปลงเรียนรู้ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

HandySense คืออะไร ?

ระบบเกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีเซนเซอร์ (sensor) ผนวกอุปกรณ์ไอโอที (Internet of Things) สู่อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืชผล ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำ การให้ปุ๋ย การป้องกันแมลง รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง

.

การทำงานของระบบ HandySense

ระบบ HandySense ทำงานร่วมกัน 2 ส่วน คือ (1) อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุม (2) web application โดย HandySense จะตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผลแบบเรียลไทม์ผ่านเซนเซอร์ (sensor) ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ์ แสง และส่งต่อข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่านระบบคลาวด์ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่เหมาะสมของการเพาะปลูกพืช (Crop Requirement) เพื่อแจ้งเตือนและสั่งการระบบต่าง ๆ ให้ทำงานต่อไป

.

3 ฟังก์ชันที่ทำให้การจัดการแปลงเกษตรง่ายขึ้น

  • การสั่งงานผ่านสมาร์ตโฟน สามารถสั่งงาน on / off ระบบควบคุมต่าง ๆ ผ่านสมาร์ตโฟนได้ เช่น หากพบการแจ้งเตือนค่าความชื้นในดินต่ำกว่าที่กำหนด สามารถกดสั่งรดน้ำพืชผลได้ทันที
  • การตั้งเวลา สามารถตั้งเวลาให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ตั้งเวลาการให้ปุ๋ยซึ่งจำเป็นต้องให้อย่างสม่ำเสมอ มีรอบเวลาชัดเจน
  • การใช้ระบบเซนเซอร์ เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบค่าสภาวะที่ไม่เหมาะสมจะสั่งงานระบบอื่น ๆ ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ เช่น หากพบค่าอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด จะสั่งงานให้สเปรย์หมอกทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อลดอุณหภูมิ

สิ่งที่ต้องมีหากติดตั้งระบบ HandySense ในแปลงเกษตร

  • Internet ซึ่งใช้ความเร็วเริ่มต้นในระดับ 2G ก็เพียงพอต่อการใช้งาน
  • การให้น้ำโดยใช้ระบบท่อ HandySense ใช้วาล์วไฟฟ้าควบคุมการให้น้ำ/ปุ๋ย และใช้ magnetic switch ควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ำ
  • ระบบไฟฟ้า/แบตเตอร์รี่/โซลาร์เซลล์ ถ้ามีไฟฟ้าจะทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ หากไม่มีก็สามารถใช้แบตเตอร์รี่ หรือ โซลาร์เซลล์ได้ แต่ต้องคอยตรวจตราอุปกรณ์หากแบตเตอร์รี่หมด หรือแสงไม่เพียงพอ

ระบบ HandySense ในแปลงทุเรียนสมัยใหม่ ศสพ.ระยอง

เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ไม่แน่นอน มีความแปรปรวน ส่งผลต่อการบริหารจัดการแปลงเกษตร ซึ่งไม่อาจใช้การบริหารจัดการรูปแบบเดิมๆ ได้ตลอด สวนผลไม้ยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรายงานข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการแปลงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

.

ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความชื้นดิน และความเข้มแสง) ที่สามารถแสดงค่าข้อมูลแบบตลอดเวลาและทันท่วงที ทำให้สามารถวิเคราะห์การให้น้ำได้อย่างเหมาะสมตรงต่อความต้องการของพืช โดยมีตัวเลขอ้างอิงที่แน่นอน

.

แปลงทุเรียนสมัยใหม่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้รับการติดตั้งระบบ HandySense ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งระบบ HandySense จะถูกเชื่อมต่อกับวาล์วควบคุมการให้น้ำแบบไฟฟ้าเพื่อใช้ควบคุมการให้น้ำ โดยการให้น้ำพืชจะใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์วัดความชื้นดินเป็นตัวกำหนดการสั่งให้น้ำ แต่ทั้งนี้แปลงที่ติดตั้งอุปกรณ์ HandySense จะต้องศึกษาทดสอบเพื่อหาค่าความชื้นดินที่เหมาะสมในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเพื่อเป็นการกำหนดการให้น้ำแบบอัตโนมัติให้ตรงต่อความต้องการของพืช

.

สิ่งที่ควรรู้ในการติดตั้งระบบ HandySense ในแปลงไม้ผล

เนื่องจากความต้องการน้ำในการเจริญเติบโตของไม้ผลแต่ละชนิดแตกต่างกัน แม้ในไม้ผลชนิดเดียวกันก็แตกต่างกันในแต่ละระยะของการเจริญเติบโต ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบ HandySense ต้องทำความเข้าใจและทราบความต้องการของไม้ผลที่ต้องการติดตั้งระบบ HandySense เพื่อสามารถการกำหนดการให้น้ำแบบอัตโนมัติให้ตรงต่อความต้องการของพืชนั้นๆ