บุคลากร

นายวัลลภ จันทร์งาม
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายณัฐศิษฎ์ ลอยผา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวหทัยชนก บุญทา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาวรัชชา นันตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายธนิสร ศิริโวหาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกษมา พูลปาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายอภิชาติ ภารมงคล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นายศรันยู นัดสูงวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสมลักษณ์ สุขเย็น
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุธิมา ศรนรินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายขวัญชัย จันทตน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสงัด พงษ์เพ็ชร
พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 2
นางแสวง วิริยะพงษ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ระดับ 2
นางขวัญเรือน สีพร
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
ระดับ 2
นางแถม วันจันทร์
พนักงานทั่วไป ระดับ 2
นายอดุลย์ โพธิ์เจริญ
พนักงานทั่วไป ระดับ 2