การผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน

…………..เห็ด จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อราและเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุที่สำคัญ ยังเป็นอาหารที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถเพาะได้ทุกภาค ทุกฤดูกาล โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ทำให้มีต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนัก ในขณะที่มีผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชอีกหลายชนิด สามารถใช้แรงงานในครอบครัวและในท้องถิ่น นอกจากนั้นเห็ดยังมีคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนสูง อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ และยังให้พลังงานต่ำ เห็ดนางฟ้า จัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่สำคัญที่นิยมรับประทานมากไม่แพ้กว่าเห็ดนางรม และเห็ดฟาง เนื่องจาก เห็ดชนิดนี้สามารถเพาะได้ง่าย มีเวลาในการเพาะสั้น ดอกเห็ดออกจำนวนมาก ดอกเห็ดให้เนื้อนุ่ม สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด อาทิ แกงเลียง และต้มยำ เป็นต้น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรกินดีอยู่ดี จึงจัดทำหลักสูตร “การผลิตเห็ด” ประกอบด้วยการทำก้อนเห็ด การบ่มก้อนเชื้อเห็ด ตลอดจนโรงเรือนเปิดดอกเห็ด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างให้กับเกษตรและผู้ที่สนใจเข้ามา เรียนรู้และขยายผลต่อไปในชุมชนต่อไป

.