แปลงแม่พันธุ์มะขาม

…………..ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกมะขามรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ผลิตมะขามมากเป็นอันดับสองในโลก ผลิตภัณฑ์มะขามที่ส่งออกมีทั้งมะขามสด มะขามเปียก และมะขามแห้ง คู่ค้าที่สำคัญได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ปากีสถาน แคนาดา สหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558) มะขามที่นิยมปลูกกันในประเทศไทย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1.มะขามหวาน มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้และแอฟริกาตะวันออก พันธุ์มะขามหวานที่นิยมปลูกกันในประเทศไทยได้แก่ พันธุ์สีทอง, พันธุ์สีชมพู, พันธุ์ขันตี, พันธุ์อินทผลัม และพันธุ์ประกายทอง 2.มะขามเปรี้ยว มีถิ่นกำเนิดแถบร้อนของทวีปแอฟริกา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมทั้งผลิตปัจจัยทางการเกษตร (ต้นพันธุ์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำแปลงแม่พันธุ์มะขามเพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นพันธุ์มะขามสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ

.