การแปรรูปสมุนไพร

…………..จากกระแสใส่ใจสุขภาพของคนในปัจจุบัน และความต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ทำให้เกิดความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประเภทต่างๆ ในการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็นอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา การแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพร เป็นการช่วยป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต ช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยสามารถทำได้ในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมขึ้นกับปริมาณและวิธีการแปรรูปนั้นๆ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงริเริ่มจัดทำหลักสูตรอบรมการแปรรูปสมุนไพร อาทิ “การแปรรูปน้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

.