การเลี้ยงจิ้งหรีด

…………..จิ้งหรีด จัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ มีความต้องการในตลาดสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดอาหารของมนุษย์ หรืออาหารสัตว์ อีกทั้งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคมากยิ่งขึ้น ในธรรมชาติจะหาจิ้งหรีดมาเพื่อบริโภคได้ไม่มากนักบางฤดูมีมาก  บางฤดูแทบจะหาไม่ได้เลย  เช่น ฤดูหนาว  จิ้งหรีดจะขยายพันธุ์ช้า หากมีการจัดการที่ดีจะมีจิ้งหรีดไว้บริโภคหรือจำหน่ายได้ตลอดปี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงทำต้นแบบโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมทั้ง หลักสูตรอบรมการ “เลี้ยงจิ้งหรีด” ภายในจุดเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

…………..

การเลี้ยงจิ้งหรีด ศสพ. ระยอง