โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับเพื่อสิ่งแวดล้อม

………….รวบรวมไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจพันธุ์ดีและพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ โดยจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์และทดสอบความเหมาะสมกับพื้นที่ เปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เข้าร่วมในการคัดเลือกพันธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. ระยอง ดำเนินการรวบรวมพันธุ์สับปะรดสี ไม้ประดับเพื่อสิ่งแวดล้อม (เช่น ไม้ฟอกอากาศ เป็นต้น) และไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรและผู้ที่สนใจนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่การสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพต่อไป

………….