แปลงแม่พันธุ์เงาะ

…………..ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเงาะรายใหญ่ของโลก ดยผลผลิตเงาะของไทย รสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการ และการแปรรูปเงาะเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เนื่องจากมีเทคโนโลยีและยังสามารถผลิตเงาะนอกฤดูกาลได้ อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยปี 2558-2564 รองรับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดเงาะ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมทั้งผลิตปัจจัยทางการเกษตร (ต้นพันธุ์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำแปลงแม่พันธุ์เงาะเพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นพันธุ์เงาะสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ

.