แปลงแม่พันธุ์มังคุด

……………มังคุดมีเอกลักษณ์ในรูปร่างของผลที่สวย และมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว ถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจนได้รับฉายาว่า “Queen of Fruits” ราชินีแห่งไมผ้ล ในปัจจุบันมังคุดจึงจัดเป็นผลไม้ทีมีศักยภาพสูงในการส่งออก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลก เปลือกและเมล็ดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใช้เป็นอาหารและเครื่องสำอางได้ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยังมีมาตรฐานการผลิต GAP GMP HACCP และระบบตรวจสอบย้อนกลับ Traceability การตลาดในปี 2562 ส่งออกร้อยละ 80 ของผลผลิตสดทั้งหมดโดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 10,000 ล้านบาท โดยตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการนำเข้ามังคุดแช่แข็ง ได้แก่ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมทั้งผลิตปัจจัยทางการเกษตร (ต้นพันธุ์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำแปลงแม่พันธุ์มังคุดเพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นพันธุ์มังคุดสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ

.