แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออก 2564

…………..แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออก อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์สู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI Geographical Indication และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้

.

ประกอบด้วยไม้ผล 38 สายพันธุ์ ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้
1) ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1 จ.จันทบุรี
2) ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 2 จ.จันทบุรี
3) ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 จ.จันทบุรี
4) ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 4 จ.จันทบุรี
5) ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 5 จ.จันทบุรี
6) ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 6 จ.จันทบุรี
7) ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 7 จ.จันทบุรี
8) ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 8 จ.จันทบุรี
9) ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 9 จ.จันทบุรี
10) ทุเรียนพันธุ์นกหยิบ จ.จันทบุรี
11) ทุเรียนพันธุ์พวงมณี จ.จันทบุรี
12) ทุเรียนพันธุ์นวลทองจันทร์ จ.จันทบุรี
13) ทุเรียนพันธุ์ทองลินจง จ.จันทบุรี
14) ทุเรียนพันธุ์กระดุม จ.จันทบุรี
15) ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ.ตราด
16) ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ.ปราจีนบุรี
17) ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว จ.ปราจีนบุรี
18) ทุเรียนพันธุ์ชะนี จ.ปราจีนบุรี
19) ทุเรียนพันธุ์กระดุม จ.ปราจีนบุรี


20) ทุเรียนพันธุ์กบชายน้ำ จ.ปราจีนบุรี
21) ทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี จ.ปราจีนบุรี
22) ทุเรียนพันธุ์กำปั่น จ.ปราจีนบุรี
23) มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า จ.นครนายก
24) มะยงชิดพันธุ์บางขุนนนท์ จ.นครนายก
25) มะยงชิดพันธุ์ท่าด่าน จ.นครนายก
26) มะยงชิดพันธุ์ชิดสาลิกา จ.นครนายก
27) มะยงชิดพันธุ์ทูลถวาย จ.นครนายก
28) มะยงชิดพันธุ์ชิดสง่า จ.นครนายก
29) มะปรางหวานพันธุ์ทองนพรัตน์ จ.นครนายก
30) มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง จ.สระแก้ว
31) ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ.ชลบุรี
32) ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว จ.ชลบุรี
33) ทุเรียนพันธุ์ชะนี จ.ชลบุรี
34) มะม่วงพันธุ์ขายตึก จ.ฉะเชิงเทรา
35) มะม่วงพันธุ์แรด จ.ฉะเชิงเทรา
36) มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 จ.สมุทรปราการ
37) ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ.ระยอง
38) ขนุนพันธุ์ททองประเสริฐ จ.ระยอง