แปลงทุเรียนสมัยใหม่

……………ภาคตะวันออกถือเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของไทยโดยมีพื้นที่การผลิตกว่า 250,000 ไร่ ให้ผลผลิตสูงกว่า 550,000 ตันต่อปี (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ปัจจุบันการปลูกทุเรียนยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดการสูญเสีย กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมอบหมายให้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง จัดทำแปลงทดสอบการปลูกทุเรียนในรูปแบบและประเภทต่างๆ โดยมีการทดสอบ อาทิ การปลูกทุเรียนในรูปแบบลอนลูกฟูกรูปแบบยกร่อง การปลูกทุเรียนต้นเดี่ยว การปลูกทุเรียนต้นคู่ การปลูกทุเรียนระยะชิด และการปลูกทุเรียนกางแขน เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรมาศึกษา ตลอดจนขยายผลสู่การนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำการเกษตรต่อไป

..