จุดเรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

..…………จำลองการทำการเกษตรภายในบริเวณบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย และการผลิตและการใช้น้ำส้มควันไม้ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ

..

..

..

..