การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

………….การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ไส้เดือนเป็นสิ่งมีชีวติในดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีบทบาทสำคัญ ในการช่วยปรับโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยในเรื่องการระบายน้ำ และอากาศ เป็นการไถพรวนทางธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้แก่ดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันจึงมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและช่วยลดต้นทุนการผลิต สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน คือ ‘แอฟริกันไนท์ครอเลอร์’ African Night Crawler (AF) เป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยได้ดี โตไว กินเก่ง ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำโรงเรือนการเลี้ยงไส้เดือนบริเวณบ้าน พร้อมทั้งหลักสูตรอบรมการ ” การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ” ภายในจุดเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

………….

ที่มา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร