การปลูกผักยกแคร่

…………..ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมนั้นเกิดในทุกๆปี ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรในวงกว้างรวมถึงการปลูกผักซึ่งได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เกษตรผู้ปลูกผักสามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะวิกฤต การปลูกผักยกแคร่ ถือเป็นวิธีการที่นำเอาภูมิปัญญามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยการปลูกผักไว้บนแคร่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแปลงผัก และสามารถการบริหารจัดการแปลงผักได้อย่างทั่วถึง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จึงได้จัดทำโรงเรือนการปลูกผักยกแคร่ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เพื่อไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

.