จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ

…………..จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินงานศึกษาและทดสอบพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง พื้นที่ 11 ไร่ ประกอบด้วย สับปะรดประดับ (Bromeliad) จำนวน 4 สกุล ได้แก่ สกุล Vriesea สกุล Guzmania สกุล Tillandsia และสกุล Neoregelia รวม 20 สายพันธุ์ และไม้ฟอกอากาศ ได้แก่ หน้าวัวประดับชนิดตัดใบ สับปะรดสี ไผ่ฟิลิปปินส์ ลิ้นมังกร และไม้ประดับกระถาง โดยมีหลักสูตร “การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า” อบรมให้ความรู้และทักษะแก่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำความรู้ความเข้าใจและปัจจัยการผลิตไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

…………..

..

…..

..

..