โรงเรือนไม้ประดับกระถาง

………….. ไม้ประดับกระถาง พันธุ์ไม้บางชนิดที่นำมาปลูกลงในกระถางหรือภาชนะอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เกิดความสวยงาม ใช้เป็นสิ่งประดับบตกแต่งความงาม ไม้ดอกที่ปลูกเลี้ยงในกระถางตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดหรือย้ายต้นกล้า โดยการเปลี่ยนกระถางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นลำดับให้เหมาะสมกับความสูงและการเจริญเติบโตของต้น เมื่อออกดอก จะนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถาง ทำให้อายุการใช้งานทนนานกว่าไม้ตัดดอก

…………..

ประโยชน์ของไม้ประดับกระถาง

  • ปลูกพันธุ์ไม้ในภาชนะจำกัด จึงทำให้ประหยัดพื้นที่ สามารถตั้งหรือแขวนในที่จำกัดที่ใดก็ได้
  • สามารถลดค่าใช้จ่าย กระถางหรือภาชนะที่จะใช้ปลูกนั้นสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เป็นกระถางได้
  • ให้ความสะดวกในการขนส่งและเคลื่อนย้าย
  • มีความเสี่ยงในการเสียหายหรือตายเพราะโรคหรือศัตรูพืชต่ำ หากเกิดการเสียหายจากโรคพืชหรือแมลงแล้วก็จะสูญเสียไปเฉพาะ กระถางนั้นๆ
  • ใช้ประดับตกแต่งได้หลากหลาย สามารถใช้ประดับได้เกือบทุกสถานที่ทั้งกลางแจ้งและในร่ม
  • สะดวกในการซื้อและจำหน่าย
  • ให้ความสะดวกในการเพิ่มจำนวนหรือขยายพันธุ์ โดยเฉพาะในการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เมล็ด คือแยกหน่อ ตอนกิ่ง ตัดกิ่งปักชำ ติดตา ต่อกิ่ง เทียบกิ่ง ทำได้สะดวกรวดเร็ว
  • กระถางต้นไม้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้ต้นไม้นั้นให้งดงามมากขึ้น
  • สามารถควบคุมให้เจริญเติบโตช้าหรือเร็วได้

…………..