แปลงแม่พันธุ์มะม่วง

…………..มะม่วง เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ปลูกได้ดีในทุกพื้นที่ของไทย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมทั้งผลิตปัจจัยทางการเกษตร (ต้นพันธุ์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำแปลงแม่พันธุ์มะม่วง เพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นพันธุ์มะม่วงสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ

.