แปลงแม่พันธุ์พริกไทย

…………..พริกไทย เป็นเครื่องเทศสำคัญที่มีความจำเป็นและมีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาสมุนไพร และใช้ประจำวันในทุกครัวเรือน แม้จะใช้ในปริมาณน้อยแต่นับเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นไม่แพ้พืชเศรษฐกิจหลัก จึงมีความต้องการใช้ที่แน่นอนและเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร เป็นเครื่องเทศสำคัญที่มีความต้องการในการค้าในประเทศและต่างประเทศ พริกไทยของประเทศไทยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการอาหารมีข้อได้เปรียบด้านรสชาติและกลิ่นเมื่อเทียบกับพริกไทยเวียดนามที่เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกหรือพริกไทยกัมพูชาที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ (สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2563) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมทั้งผลิตปัจจัยทางการเกษตร (ต้นพันธุ์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำแปลงแม่พันธุ์พริกไทย เพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นพันธุ์พริกไทยสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ

.