แปลงแม่พันธุ์สมุนไพรในวงค์ขิง

…………..พืชที่อยู่ในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) มีลักษณะเด่นคือเป็นพืชล้มลุกหลายฤดู มีลำต้นใต้ดินแบบไรโซมหรือเหง้า และมีกลิ่นเฉพาะซึ่งเกิดจากน้ำมันหอมระเหยที่เป็นต่อมน้ำมันอยู่ายในเซลล์ คนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับกลิ่นขิง ข่า กระชาย ขมิ้น-กระเจียวที่มักพบอยู่ในชีวิตประจำวัน มักนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของเครื่องเทศในการปรุงอาหาร และการใช้เป็นสมุนไพรป้องกันและบรรเทาโรคซึ่งนิยมมากในไทย ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการเกิดโรคอุบัติใหม่ทำให้สมุนไพรถูกน้ำมาใช้อย่างแพร่หลายรวมถึงสมุนไพรวงในวงค์ขิง อาทิ กระชายขาว ขมิ้นชัน ไพล เป็นต้น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมทั้งผลิตปัจจัยทางการเกษตร (ต้นพันธุ์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรจึงจัดทำแปลงแม่พันสมุนไพรในวงค์ขิงเพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นพันธุ์สมุนไพรในวงค์ขิงสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ

.