แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออก 2563

…………..แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออก อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์สู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI Geographical Indication และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้

.

ประกอบด้วยไม้ผล 14 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้

 1) มะม่วงพันธุ์ขายตึก จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2) มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 จังหวัดสมุทรปราการ

 3) มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดสระแก้ว

 4) ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ จังหวัดชลบุรี

 5) ฝรั่งพันธุ์กิมจู จังหวัดชลบุรี

 6) ทุเรียนพันธุ์พวงมณีจังหวัดจันทบุรี

 7) ทุเรียนพันธุ์นกหยิบ จังหวัดจันทบุรี

 8) ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด

 9) ส้มโอพันธุ์ทองดี จังหวัดปราจีนบุรี

 10) ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง จังหวัดปราจีนบุรี

 11) ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ จังหวัดชลบุรี

 12) ขนุนพันธุ์ทองมาเลย์ จังหวัดชลบุรี

 13) ขนุนพันธุ์ทองส้ม จังหวัดชลบุรี

 14) มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า จังหวัดนครนายก

..