แปลงรวบรวมพันธุ์ขนุน

…………..ขนุน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตร้อนและมีการปลูกมากในประเทศแถบเอเชีย เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่สามารถปลูกได้ตลอดปี การปลูกและแปรรูปขนุน ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกจำหน่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเป็นแหล่งปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุนที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมทั้งผลิตปัจจัยทางการเกษตร (ต้นพันธุ์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ขนุน เพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นพันธุ์ขนุนสำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ โดยมีขนุน 7 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ทองประเสริฐ พันธุ์ไพศาลทักษิณ พันธุ์ทองส้ม พันธุ์ขาวมุก(มุกสยาม) พันธุ์มาเลย์ พันธุ์แดงสุริยา และพันธุ์เพชรราชา

.