ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

…………..ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง มุ่งเป็นศูนย์กลางบริการการฝึกอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร ในพระราชดำริจังหวัดระยองขยายผลสู่ความยั่งยืน มีภารกิจในการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ 4 ประการ คือ
………….1) ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และการประมงเพื่อการบริโภค
…………2) ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง สร้างบ้านพักอาศัย ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป
…………3) ให้จัดเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยให้ราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี ไปผสม หรือ เลี้ยงแล้วส่งลูกคืน
………..4) ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร จะได้ศึกษาและเยี่ยมชม
…………ขยายผลการพัฒนาในลักษณะการบริการฝึกอาชีพแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ สู่พื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

……

ติดตามข่าวสาร https://www.moac.go.th/pdrdp-home

.

แบ่งงานและความรับผิดชอบออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่

ด้านพืชสวน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
ด้านประมง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง
ด้านพัฒนาที่ดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
ด้านข้าว หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ด้านวิชาการเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง
ด้านปศุสัตว์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทานระยอง

.