จุดเรียนรู้ยางพารา

……………จุดเรียนรู้ยางพารา มีแปลงแม่พันธุ์กิ่งยางพาราพื้นที่กว่า 40 ไร่ ประกอบด้วยสายพันธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600 ซึ่งจัดอยู่ในพันธุ์ยางชั้น 1 ซึ่งผ่านการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆมาแล้วอย่างละเอียด ให้ผลผลิตน้ำยางสูง โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร สามารถแนะนำให้เกษตรกรปลูกได้โยไม่จำกัดพื้นที่ปลูก เป็นแปลงสาธิตใช้สำหรับฝึกปฏิบัติและการอบรม หลักสูตร “การขยายพันธุ์ยางพารา โดยการเพาะกล้าติดตาในถุง” และ “การปลูกพืชแซมยาง” แก่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำความรู้ความเข้าใจและปัจจัยการผลิตไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

………

………