พื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร รวม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ