จุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร

…………..จุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร ประกอบด้วยแปลงรวบรวมผักพื้นบ้าน แปลงแม่พันธุ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร โรงเรือนผลิตเห็ด โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ และโรงเรือนผักยกแคร่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมทั้งผลิตปัจจัยทางการเกษตร (ต้นพันธุ์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำจุดเรียนรู้ขึ้นเพื่อผลิตต้นพันธุ์สำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ และใช้ในการอบรม หลักสูตร “การผลิตเห็ด” “การผลิตและการใช้พืชสมุนไพรไล่แมลง” และ “การแปรรูปน้ำสมุนไพร” แก่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำความรู้ความเข้าใจและปัจจัยการผลิตไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

.

.

.

.

.

.

.