การผลิตและการใช้น้ำส้มควันไม้

…………..ในปัจจุบันน้ำส้มควันไม้ได้มีการนํามาใช้ประโยชน์กันค่อนข้างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสารเหลวอินทรีย์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่าน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในครัวเรือน ภาคการเกษตร ปศุสัตว์ หรือในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะการใช้ในภาคการเกษตรที่ช่วยลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงจัดทำเตาเผาถ่านเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ต้นแบบ พร้อมทั้งหลักสูตรอบรมการ ” การผลิตและการใช้น้ำส้มควันไม้ ” ภายในจุดเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

……….