การผลิตหน้าวัวประดับชนิดตัดใบ

…………..หน้าวัวมีถิ่นก้าเนิดแถบเขตร้อนของทวีปอเมริกา เป็นไม้อวบน้ำล้าต้นตรงค่อนไปทางเลื้อย มียอดเดียว แตกกอบ้างเป็นบางต้น จะมีรากบริเวณลำต้น เจริญลงสู่พื้นดิน เมื่อมีความชื้นเพียงพอ เรียกว่า รากอากาศ สามารถดูดน้ำและความชื้นจากอากาศได้
หน้าวัวใบเป็นพืชใบเดี่ยวมีรูปร่างแตกต่างกัน เช่น ใบกลม ใบพลิ้ว ใบพาย ใบแฉก และอีกหลายรูปแล้วแต่ละสายพันธุ์

……..