การผลิตสับปะรดประดับ (Bromeliad)

…………..สับปะรดสี อยู่ในวงศ์ Bromeliaceae โดยสับปะรดมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ
…………..1. ปลูกไว้กินผล เรียกว่า สับปะรด
…………..2. ปลูกเป็นไม้ประดับ เรียกว่า สับปะรดสี

…………..สับปะรดสี เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวออกเรียงสลับรอบลำต้นและแผ่กว้าง เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำ ซึ่งจะขังอยู่ตามขอบใบและส่วนยอดของลำต้น ใบที่อยู่ส่วนยอดเมื่อออกดอกจะกลายเป็นใบประดับและมีสีสันแตกต่างจากใบส่วนอื่นๆ สับปะรดสีออกดอกครั้งเดียวบริเวณส่วนยอดของลำต้น การขยายพันธุ์ทำได้ 3 วิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการแยกหน่อ

…………

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

…………..สับปะรดสี มีถิ่นกำเนิดอยู่ตามภูเขาสูงเขตร้อนในทวีปอเมริกาจึงชอบอากาศเย็นไม่ร้อนจนเกินไป และต้องการความชื้นสูง
ระบบรากต้องการอากาศถ่ายเทดี เนื่องจากในประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงในบางฤดูกาลจึงลดอุณหภูมิโดยการพรางแสงและการให้น้ำเพื่อรักษาความชื้นในโรงเรือน

…………..

………….สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในโรงเรือน

…………..

  • แสงโรงเรือนพลางแสง 40 – 60 %
  • อุณหภูมิที่เหมาะสม 30 – 35 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่เหมาะสม 70 – 75 %
  • การระบายอากาศอากาศถ่ายเทดี มีลมพัดผ่าน

…………

วงจรการผลิตสับปะรดสี