การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์เพื่อผลิตมะนาวนอกฤดู

………… มะนาวจัดเป็นไม้ผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตลาดมีความต้องการสูงตลอดทั้งปี เพราะเป็นวัตถุดิบสําคัญในการประกอบอาหารและปรุงรสอาหารไทยที่ขาดไมได้ แต่ในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปีมะนาวจะมีราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย การผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์เป็นเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูแบบไร้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สามารถบังคับมะนาวออกดอกติดผลนอกฤดูได้ปลูกได้เกือบทุกที่ที่เป็นที่โล่งแจ้ง ให้ผลตอบแทนสูงและคืนทุนได้เร็ว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จึงทำแปลงต้นแบบการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์เพื่อผลิตมะนาวนอกฤดู พร้อมทั้ง หลักสูตรอบรมการ ” การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์เพื่อผลิตมะนาวนอกฤดู ” ภายในจุดเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

…….